TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Şartnamesi

İşbu şartname ile TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’na (“Program”) ilişkin kapsam, amaç, başvuru koşulları, değerlendirme süreci ve Program Katılımcıları’na sunulan fırsatlara ilişkin koşul ve kurallar belirlenmektedir.

Başvuru Sahipleri bu şartnameyi ve www.bugenclikteisvar.com sayfasında (“internet sitesi”) yer alan tüm açıklamaları okumak ve onaylamakla yükümlüdür. Başvuru Sahipleri, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Programı’na başvurmakla, işbu şartnamede belirtilmiş olan tüm koşul ve kuralları kabul etmiş olduklarını beyan etmektedirler.

A. TANIMLAR

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!: TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla eğitimden networkinge, kuluçkadan mentorluğa kadar geniş bir yelpazede destek sağlayan bir Girişimcilik Programı’dır. İşbu şartname içerisinde kısaca “Program” olarak adlandırılacaktır.

Başvuru Sahipleri: Program’ın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu aracılığı ile 3 Aralık 2018 saat 17:00’ye kadar başvuruda bulunan herkes “Başvuru Sahipleri” olarak anılacaktır.

Ekip Sözcüsü ve Ekip Üyeleri: Program’a başvuru 2 ila 5 kişilik ekipler halinde kabul edilmektedir. Her bir ekibin başvuru sürecinde sözcü olarak belirlediği kişiler “Ekip Sözcüsü”, diğer kişiler ise “Ekip Üyesi” (çoğul olarak “Ekip Üyeleri”) olarak anılacaktır.

Program Katılımcısı: Yapılan başvuruların bağımsız bir ön jüri tarafından başvuru kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucu Program’ın 2019 dönemine katılmaya hak kazanan kişilere “Program Katılımcısı” (çoğul olarak “Program Katılımcıları”); ekiplere ise “Program Katılımcısı Ekip” (çoğul olarak “Program Katılımcısı Ekipler”) denilecektir.

Yarı Finalistler: TÜSİAD Üye Rehberleri ile eşleşerek 2,5 ay boyunca iş planlarını geliştirme ve sunumlarını Final Jürisi’ne sunma hakkı elde eden ekipler “Yarı Finalist” (çoğul olarak “Yarı Finalistler”) olarak adlandırılır.

Finalistler: Final Jürisi’nin internet sitesinde ilan edilen kriterler ışığında değerlendirdiği Yarı Finalistler arasında finale kalarak Ödül Töreni’nde sunum yapacak beş ekip “Finalist” (çoğul olarak “Finalistler”) olarak adlandırılır.

TÜSİAD Girişimci Kulübü: TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı çerçevesinde Girişimcilik Kampı’nı tamamlayan tüm girişimciler TÜSİAD Girişimci Kulübü’nün doğal üyesi sayılır ve yarışma süreci sonrasında da TÜSİAD ağının sunduğu avantajlardan faydalanmaya devam ederler.

B. PROGRAM’IN AMACI

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nın temel amacı, Türkiye genelinde girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak ve gençlere girişimciliği bir kariyer alternatifi olarak sunmaktır. TÜSİAD Program çerçevesinde üniversiteler, kuluçka merkezleri, melek yatırım ağları ve iş dünyası arasında geliştirdiği iş birlikleriyle Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişimine de katkı sağlamayı hedeflemektedir.

C. BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Program’a başvurular yalnızca Program’ın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu aracılığı ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. İnternet sitesinde yer alan başvuru formu ve işbu şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanacaktır. Başka dilde hazırlanan evrak, TÜSİAD tarafından kabul edilmeyecektir.
 3. Program’a sadece 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri başvurabilir. Başka bir deyişle, 1 Kasım – 3 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek başvuru dönemi en büyük 1 Kasım 1988, en küçük 3 Aralık 2000 doğumlu öğrencilerin başvurusuna açıktır.
 4. Başvuruda bulunan her bir Ekip Üyesi’nin, başvuru sırasında yurtiçi ya da yurtdışında bir üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümüne (yüksek lisans, doktora) kayıtlı olması, bir başka deyişle öğrenci statüsüne sahip olması şarttır. Değerlendirme sonrası “Program Katılımcısı” olmaya hak kazanan ekiplerde yer alan her bir Ekip Üyesi, okulundan alacağı ve öğrenci statüsünü ispat eden belgeyi TÜSİAD’a iletmek zorundadır. Belgelerin TÜSİAD’a nasıl ve ne sürede iletileceği, Başvuru Sahipleri’ne başvuru sırasında sisteme girdikleri elektronik posta adresleri aracılığıyla bildirilecektir. Öğrenci belgelerini TÜSİAD’a belirtilen süre içerisinde iletmeyen kişiler, Program’a katılma hakkını kaybedecektir.
 5. Program’a üniversite öğrencileri en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan ekipler halinde başvurabilir. Kamp ve rehberlik süreçlerine ekip halinde katılım zorunludur, bireysel katılım mümkün değildir. Program süresince ekip üye sayısının 2 (iki) kişinin altına düşmemesi esastır. Program kuralları gereği her bir ekip veya Ekip Üyesi Program’a sadece 1 (bir) iş fikri ile başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, Program’ın hangi aşamasında olursa olsun, eleme yapılacaktır.
 6. Başvuru aşamasında her bir ekibin kendisine en fazla 30 karakterden oluşan bir ekip adı belirlemesi gerekmektedir. Ekip adlarının önerilecek proje ile ilişkili olması, kurulması istenen girişimin adı olarak düşünülmesi ve akılda kalıcı olması tavsiye edilir.
 7. Başvuru formunda, ekiplerde yer alan tüm öğrencilerin adı, soyadı, elektronik posta adresi, cep telefonu, okul numarası, bölümü ve sınıfı kayıt aşamasında eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından TÜSİAD tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı tüm Ekip Üyeleri’ne yapılacak olup, iletişimde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır. Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle, TÜSİAD’ın bildirimlerinin Ekip Üyeleri’ne ulaşmamış olmasından, TÜSİAD sorumlu değildir. TÜSİAD tarafından işbu Program kapsamında toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) kapsamında ve Kanun hükümlerine uygun olarak işlenecektir.
 8. Başvuru Sahipleri, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve TÜSİAD’ın bu bilgileri amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile Aydınlatma Metni’nde anılan şartlarda ve ilgili şartlara uygun olarak işlendiğini kabul ederler. Başvuru kapsamında paylaşılan bilgiler, TÜSİAD ve Bu Gençlikte İŞ Var! Programı kapsamındaki paydaşlar tarafından sadece başvurunun değerlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.
 9. Başvuru Sahipleri, iş fikirlerini başvuru formunda yer alan soruların her birini belirlenen minimum ve maksimum karakter sayısına riayet ederek cevaplandırarak sunmakla yükümlüdürler. Başvuru formu doldurulurken iş fikirlerinin alanlarında uzman olmayan kişilerin de anlayabilecekleri şekilde, kısa ve öz anlatılması tavsiye edilmektedir. Başvuru Sahipleri değerlendirmenin bu başvuru formu üzerinden yapılacağını ve form dışında başvurularını desteklemek için TÜSİAD’a haricen herhangi bir bilgi ve belge sunamayacaklarını peşinen kabul ederler.
 10. Başvuru formunun sistem üzerinden gönderilmesini takip eden 24 saat içerisinde, TÜSİAD tüm Başvuru Sahipleri’ne teyit ve yönlendirme için bir elektronik posta gönderir. Söz konusu elektronik postada değerlendirme sonuçlarını beklerken, başvuruda bulunan ekiplere kendilerini geliştirmeleri için TÜSİAD tarafından Türkçeleştirilen online eğitim materyalleri ile Bu Gençlikte İŞ Var! geçmiş dönem kamp videolarından faydalanmaları tavsiye edilir. Bu postada ayrıca Program Katılımcısı olarak Girişimcilik Kampı’na katılmaya hak kazanmaları durumunda, kamp öncesi doldurmaları gereken iş kanvası şablonu da bilgilerine sunulur.
 11. Tüm Başvuru Sahipleri, başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmakla ve son başvuru tarihi olan 3 Aralık 2018 saat 17:00’a kadar form üzerinde yer alan “başvuruyu tamamla” butonuna tıklayarak TÜSİAD’a göndermekle yükümlüdür, aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılır. Tamamlanmayan başvurular TÜSİAD tarafından dikkate alınmaz. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin TÜSİAD herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Başvuru formunda doğru olmayan bir bilgi sağladığı ispat edilen Başvuru Sahipleri Program’ın hangi aşamasında olursa olsun elenir, ödül kazandı ise ödülü geri alınır.
 12. TÜSİAD çalışanlarının, TÜSİAD Rehberleri’nin ve Final Jürisi’nin birinci ve ikinci derece akrabalarının Program’a başvurması mümkün değildir. Belirtilen yakınlığa sahip olan kişilerin Program’a katılmış olması halinde, söz konusu Program Katılımcısı’nın dahil olduğu ekip Program dışı bırakılacaktır.
 13. Başvuruya konu iş fikri, Başvuru Sahipleri tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte olan her türlü yenilikçi fikir olabilir. İş fikrinin kapsamı konusunda bir sınırlama olmamakla birlikte; Başvuru Sahipleri bu şartnameyi imzalamakla,
  • Başvurudan önce Program’a sunulan iş fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olduklarını;
  • Program’a sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;
  • Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, TÜSİAD ve TÜSİAD adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;
  • İş fikrinin hukuka uygun, TÜSİAD değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt ederler.
 14. Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Başvuru Sahipleri Program’a sundukları iş fikrinin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent ve Marka Kurumu veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya cevaben, söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. TÜSİAD, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.
 15. TÜSİAD, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği Başvuru Sahipleri’ni her aşamada Program’dan diskalifiye etme, ödül verilmişse ödülü geri alma hakkına sahiptir.

D. DEĞERLENDİRME

 1. Program başvurularının tamamlanmasının ardından, TÜSİAD tarafından belirlenecek olan ön jüri, Program’a yapılan iş fikri başvurularını aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir:
  1. Yenilikçi yaklaşım %20
  2. Fikrin Hayata Geçirilebilirliği %30
  3. Yaratılacak Katma Değer %30
  4. Sosyal ve Çevresel Etki %20
 2. Değerlendirme sonrası en yüksek puanı alanlar arasından kamp kontenjanı dikkate alınarak belirlenecek sayıda ekip, Program Katılımcısı olarak Girişimcilik Kampı’na asil ve yedek liste ile davet edilir.
 3. Program Katılımcısı olmaya hak kazanan ekipler dışındaki tüm Başvuru Sahipleri’ne ait iş fikirleri, yalnızca Program kapsamında başvurularının değerlendirilmesi amacıyla Program paydaşları ile paylaşılabilir.
 4. TÜSİAD’ın iş fikirlerine ilişkin ret sebeplerini Başvuru Sahipleri ile paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

E. 2019 TAKVİMİ

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2019 dönemi takvimi aşağıdaki gibidir:

 • Başvuru Dönemi 1 Kasım 2018 – 3 Aralık 2018
 • Değerlendirme Süreci 4 Aralık 2018 – 7 Ocak 2019
 • Sonuçların Açıklanması 8 Ocak 2019
 • Girişimcilik Kampı 6 Şubat 2019 – 9 Şubat 2019
 • Rehberlerle Çalışma Dönemi 10 Şubat 2019 – 8 Nisan 2019
 • Finalistler’in Belirlenmesi 8 Nisan 2019 – 16 Nisan 2019
 • Ödül Töreni Hazırlık Kampı 24 Nisan 2019 – 25 Nisan 2019
 • Ödül Töreni 26 Nisan 2019

F. BAŞVURU SAHİPLERİNE SUNULAN FIRSATLAR

ONLİNE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 1. TÜSİAD’ın girişimcilik ekosistemine Türkçe kaynak sağlamak amacıyla çevirisini yaptırdığı Silikon Vadisi girişimcisi ve akademisyen Steve Blank’in “Bir Start-up Nasıl İnşa Edilir?” adlı online eğitimi internet sitesi üzerinden (http://url.tusiad.org/cu0ix) sunulmaktadır.
 2. Bu online eğitim dışında, başvuru sırasında kendilerini geliştirmek isteyen tüm ekiplere geçmiş dönem kamp videoları da internet sitesi (http://url.tusiad.org/lUaL7) aracılığıyla sunulmaktadır.
TÜSİAD GENÇLİK AĞI
 1. Başvuru Sahipleri, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren her konuda gençlerin de söz sahibi olması gerektiği inancıyla çalışmalar yürüten TÜSİAD Gençlik Ağı’nın doğal üyesi kabul edilir.
 2. Tüm Başvuru Sahipleri Gençlik Ağı çerçevesinde TÜSİAD’ın ekonomiden yenilikçiliğe, istihdamdan eğitime, girişimcilikten sürdürülebilirliğe, uluslararası ilişkilerden demokratik reformlara kadar her konuda öğrenci toplulukları ile yürüttüğü ortak çalışmalara katılma ve yapılan çalışmalardan haberdar olma hakkını kazanırlar.

G. 2019 PROGRAM KATILIMCILARI’NA SUNULAN FIRSATLAR

Ön jüri değerlendirmesi sonrası, 2019 Program Katılımcısı olmaya hak kazanan ekiplere bir girişimcilik süreci deneyimi sunulur. Program Katılımcısı olmaya hak kazanan asil ve yedek liste 8 Ocak 2019 tarihinde Program’ın resmi internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca tüm Ekip Üyeleri’ne elektronik posta ile bildirim yapılır.

Program Katılımcıları TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı kapsamında tasarlanan tüm süreçlere eksiksiz katılmakla yükümlüdür. Bu çerçevede tüm 2019 Program Katılımcıları’nın Ödül Töreni’ne katılımları esastır.

GİRİŞİMCİLİK KAMPI

 1. 2019 Program Katılımcısı olmaya hak kazanan ekiplere ilk olarak bir “Girişimcilik Kampı” deneyimi sunulmaktadır. Tüm masrafları TÜSİAD tarafından karşılanacak Girişimcilik Kampı sırasında, Program Katılımcıları’na bir yandan bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm konularda eğitim verilirken, diğer yandan iş dünyası liderleri, girişimciler ve ekosistem aktörleri ile düzenlenen buluşmalarla deneyim paylaşımı yapmaları ve iş fikirlerini geliştirmek için uzman desteği almaları sağlanmaktadır. Bir hızlandırma programı mantığı ile tasarlanan bu eğitimin sonunda Program Katılımcısı ekiplerin inovatif iş fikirlerini sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürmeleri hedeflenmektedir.
 2. Program Katılımcıları’nın 6-9 Şubat 2019 tarihleri arasında İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenecek Girişimcilik Kampı’na katılımları zorunludur. Girişimcilik Kampı’na her ekipten en az 2 (iki) üyenin katılımı gerekmektedir, bu mevcudu sağlamayan ekipler diskalifiye edilecektir.
 3. Program Katılımcısı olmaya hak kazanan asil ve yedek listelerdeki tüm ekipler, Girişimcilik Kampı’na katılabilmek için kendilerine yönlendirilen Girişimcilik Kampı başvuru formunu doldurmakla mükelleftir. Verilen zaman içerisinde bu formu doldurmayan ekiplerin kampa katılım hakları düşer.
 4. Girişimcilik Kampı’na İstanbul dışından katılacakların ulaşım masrafları TÜSİAD tarafından karşılanacaktır. İstanbul’a uzaklığı 350 km’den az olan Katılımcıların ulaşımı otobüs ya da tren ile; 350 km’den fazla olanlarınki ise uçak ile karşılanacaktır. Ulaşım masraflarına sadece İstanbul’a geliş ve İstanbul’dan dönüş terminali transferleri dahildir. Bunların dışındaki tüm ulaşım masrafları Program Katılımcıları’na aittir.
 5. Girişimcilik Kampı’na katılacak ekiplerin kampın ilk günü taslak iş kanvaslarını sunmaları gerekir. Bu çerçevede her ekibin başvuru teyit maili ile birlikte kendilerine yönlendirilen kanvas şablonunu önceden doldurmaları ve TÜSİAD’a belirtilen süre zarfında iletmeleri beklenmektedir.

TÜSİAD ÜYELERİ İLE ÇALIŞMA VE REHBERLİK SÜRECİ

 1. Girişimcilik Kampı’nın son gününde ekipler “TÜSİAD Üye Rehberleri” ile bir araya gelerek, onlara iş fikri sunumlarını yaparlar. TÜSİAD Rehberleri beraber çalışmak istedikleri ekipleri seçerek onları Program’ın bir sonraki aşamasına taşırlar. Böylelikle eşleşen ekipler “Yarı Finalist” olarak 2,5 ay boyunca Rehberleri ve onların uzman kadroları ile beraber çalışma imkânı bulurlar.
 2. TÜSİAD Rehberleri, deneyimlerini ekipleri ile paylaşarak, onların iş fikirlerini birer iş planına dönüştürmelerine katkı sağlar. Ayrıca TÜSİAD Rehberleri Final Jürisi’ne sunulacak iş planı ve iki dakikalık tanıtım filminin hazırlanma aşamasında da ekiplerine destek verir.
 3. Yarı Finalist olarak TÜSİAD Rehberleri ile eşleşen ekipler; Ekip Üyeleri’nde bir değişiklik yapmak istemeleri durumunda, ekip adı, iş fikri adı ve üye değişiklik taleplerini TÜSİAD’a iletir ve ilgili değişikliği ancak TÜSİAD’ın uygun görmesi halinde yapabilirler. Yarı Finalistler’in ekiplerine dahil etmeyi talep ettiği kişiler, Program’a başvuru şartlarını yerini getiren kişiler olmalıdır.
 4. Yarı Finalistler iş planlarını 8 Nisan 2019 saat 17:00’a kadar teslim etmekle yükümlüdürler. Final Jürisi bu iş planlarını internet sitesinde ilan edilen kriterler ışığında değerlendirerek finale kalan 5 ekibi (“Finalistler”) belirler.
 5. Finalistler Ödül Töreni’nde sahneye çıkar ve iş planı sunumlarını final jürisine yaparlar.

ÖDÜLLER

11. Kuluçka İmkânı

Finalistler Program çerçevesinde iş birliği geliştirilen kuluçkalara doğrudan giriş fırsatı sunulacaktır. Yarı Finalistler ise kuluçkaların ayrıcalıklı değerlendirmelerine tabi olacak ve olumlu değerlendirilmeleri durumunda kuluçka imkânlarından faydalanabileceklerdir.

12. Para Ödülü

Ödül Töreni’nde yapılan sunumlar neticesinde Final Jürisi ödül kazanan ekipleri seçer. Kazananlar, Ödül Töreni’nin ardından internet sitesinde duyurulur. Bu çerçevede ilk üç ekibe şu ödüller verilir:

 • Birincilik Ödülü: 75.000 TL
 • İkincilik Ödülü: 50.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 25.000 TL

13. Silikon Vadisi Ziyareti

Finalistler’den bir tanesi TÜSİAD Yönetim Kurulu ile Silikon Vadisi Ziyareti’ne katılma ve TÜSİAD’ın Silikon Vadisi Ağı’ndaki yatırımcı ve girişimcilerle bir araya gelme şansını yakalayacaktır. Bu ödülü kazanan ekip ise Ödül Töreni’ni takip eden 4 ay içerisinde İngilizce yeterliliği ve yurtdışına açılma perspektifleri açısından yapılacak değerlendirme sonrasında belirlenecek ve hem mail yoluyla hem de internet sitesinden duyurulacaktır.

H. TÜSİAD GİRİŞİMCİ KULÜBÜ ÜYELERİ’NİN HAK VE SORUMLULUKLARI

 1. Girişimcilik Kampı’nı başarıyla tamamlayan ekipler TÜSİAD Girişimci Kulübü’nün doğal üyesi sayılır. Ad-soyad, üniversite bilgileri ve Linkedin profillerine Program’ın internet sitesinde “2019 TÜSİAD Girişimci Kulübü Üyeleri” başlığı altında yer verilir.
 2. Program’a katılım ekipler halinde olsa da TÜSİAD Girişimci Kulübü üyeliğinde hak ve sorumluluklar bireysel olarak tanımlanmıştır.
 3. TÜSİAD Girişimci Kulübü Üyeleri;
  • TÜSİAD ağı ile sürekli iletişimde olma;
  • TÜSİAD tarafından düzenlenen etkinliklere davet edilme;
  • TÜSİAD üyelerinden gelen staj duyurularından haberdar olma;
  • TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! paydaşlarının sunduğu imkânlardan faydalanma;
  • TÜSİAD’ın girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma hedefi kapsamında, Türkiye genelinde üniversitelerde yürüttüğü çalışmalara katılma ve kendi üniversitelerinde “girişimcilik elçiliği” yapma haklarına sahip olurlar.
 4. 2019 TÜSİAD Girişimci Kulübü Üyeleri bir sonraki dönemin Ödül Töreni’ne kadar (bir başka deyişle Mayıs 2020’ye kadar);
  • TÜSİAD’ın kendilerini davet edeceği en az iki etkinliğe katılacaklarını;
  • TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nın tanıtımı için sosyal medya ve basın nezdinde yapılan iletişim çalışmalarına destek vermeyi;
  • Açacakları Linkedin hesaplarında kendilerini “2019 TÜSİAD Girişimci Kulübü Üyesi” olarak tanımlamayı ve
  • Programın resmi hesaplarını takip etmeyi peşinen kabul ederler.
 5. Madde H.4’te belirtilen sorumlulukların mazeretsiz olarak yerine getirilmemesi halinde, TÜSİAD tarafından bir kez yazılı uyarı yapılmasından sonra aynı durumun ya da başka ihlallerin devam etmesi halinde TÜSİAD’ın ve / veya Program Paydaşları’nın TÜSİAD Girişimci Kulübü bünyesinde sunduğu destek sonlandırılacaktır.

I. TÜSİAD’IN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

TÜSİAD’ın, objektif ve makul sebeplerle, önceden internet sitesinde açıkça duyurmak kaydı ile şartnamede, değerlendirme kriterlerinde, ön jüri ve jüri üyelerinde, ödüllerde ve takvimde her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.

Başvuru dönemi 1 Kasım 2018’de açılacaktır