TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Şartnamesi

TÜSİAD BU GENÇLİKTE İŞ VAR! BAŞVURU ŞARTNAMESİ

İşbu şartname ile TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’na (“Program”) ilişkin kapsam, amaç, başvuru koşulları, değerlendirme süreci ve Program Katılımcıları’na sunulanlara ilişkin koşul ve kurallar belirlenmektedir.

Başvuru Sahipleri bu şartnameyi ve www.bugenclikteisvar.com sayfasında (“internet sitesi”) yer alan tüm açıklamaları okumakla yükümlüdür. Başvuru Sahipleri, TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Programı’na başvurmakla, işbu şartnamede belirtilmiş olan tüm koşul ve kuralları kabul ettiklerini beyan ederler.

A. TANIMLAR

TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!: Üniversite öğrencilerine yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla eğitimden iş dünyası ile etkileşime, kuluçkadan rehberliğe geniş yelpazede destek sağlayan bir Girişimcilik Programı’dır.

Ekip, Ekip Üyesi ve Ekip Sözcüsü: Program’a başvuru yapan 2 ila 5 kişilik öğrenci gruplarının her biri “Ekip” (çoğul olarak “Ekipler”), söz konusu öğrencilerin her biri ise “Ekip Üyesi” (çoğul olarak “Ekip Üyeleri”) olarak anılır. Her bir Ekibin TÜSİAD ile ilişkilerden sorumlu olmasını belirlediği üyesine “Ekip Sözcüsü” adı verilir.  

Başvuru Sahibi: Program’ın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunun tüm bölümlerini son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak dolduran ve “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklayarak formu TÜSİAD’a ileten Ekiplerin her biri “Başvuru Sahibi” (çoğul olarak “Başvuru Sahipleri”) olarak anılır.

Program Katılımcısı: Program’ın resmi internet sitesinde açıklanan kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda Program’ın 2020 dönemine seçilen kişilere “Program Katılımcısı” (çoğul olarak “Program Katılımcıları”); Ekipler’e ise “Program Katılımcısı Ekip” (çoğul olarak “Program Katılımcısı Ekipler”) denir.

Yarı Finalistler: TÜSİAD Rehberleri ile eşleşerek en az 2 ay boyunca iş planlarını geliştirme ve sunumlarını Final Jürisi’ne sunma hakkı elde eden Ekipler Program’ın 2020 “Yarı Finalistler”i (tekil olarak “Yarı Finalist”) olarak anılır.

Finalistler: Final Jürisi’nin yaptığı değerlendirme sonucu Ödül Töreni’nde sahneye çıkmaya hak kazanan ekipler “Finalist” (çoğul olarak “Finalistler”) olarak adlandırılır.

TÜSİAD Girişimci Kulübü: TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı çerçevesinde Girişimcilik Kampı’nı tamamlayan tüm Ekip Üyeleri’ni TÜSİAD Girişimci Kulübü’nün doğal üyesi sayılır ve iş geliştirme süreci sonrasında da TÜSİAD ağının sunduğu avantajlardan faydalanmaya devam ederler.

B.  PROGRAM’IN AMACI
TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nın temel amacı, Türkiye genelinde girişimciliğe ilişkin farkındalığı ve yetkinliği artırmak ve gençlere girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak sunmaktır. TÜSİAD Program çerçevesinde üniversiteler, kuluçka merkezleri, melek yatırım ağları ve iş dünyası arasında geliştirdiği iş birlikleriyle Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin çok merkezli gelişimine de katkı sağlamayı hedeflemektedir.

C.  BAŞVURU KOŞULLARI
1.       Program’a başvurular yalnızca Program’ın resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu aracılığı ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmez.

2.       İnternet sitesinde yer alan başvuru formu ve işbu şartname ile talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanır. Başka dilde hazırlanan evrak, TÜSİAD tarafından kabul edilmez.

3.       Program başvuruları bu dönem 9 Aralık 2019 saat 17:00’a kadar açık olacaktır. Tüm Ekipler, son başvuru tarihine kadar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak TÜSİAD’a iletmekle yükümlüdür, aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılır. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin TÜSİAD herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.       Program’a bireysel katılım mümkün değildir. Üniversite öğrencileri en az 2 (iki) en fazla 5 (beş) kişiden oluşan Ekipler halinde Program’a başvurabilir. Program süresince Ekipler’in üye sayısının 2 (iki) kişinin altına düşmemesi esastır.

5.       Program’a sadece 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri başvurabilir. Başka bir deyişle, Program 6 Kasım 2019 itibari ile 30 yaşına henüz girmemiş ve 9 Aralık 2019 itibari ile 18 yaşından gün almış olan üniversite öğrencilerin başvurusuna açıktır.

6.       Başvuruda bulunan her bir Ekip Üyesi’nin, başvuru sırasında yurtiçi ya da yurtdışında bir üniversitenin ön lisans, lisans veya lisansüstü (yüksek lisans, doktora) programına kayıtlı olması, bir başka deyişle öğrenci statüsüne sahip olması şarttır. Değerlendirme sonrası “Program Katılımcısı” olmaya hak kazanan ekiplerde yer alan her bir Ekip Üyesi, okulundan alacağı ve öğrenci statüsünü ispat eden belgeyi TÜSİAD’a iletmek zorundadır. Belgelerin TÜSİAD’a nasıl ve ne sürede iletileceği, Başvuru Sahipleri’ne başvuru sırasında sisteme girdikleri elektronik posta adresleri aracılığıyla bildirilecektir. Öğrenci belgelerini TÜSİAD’a belirtilen süre içerisinde iletmeyenler, Program’a katılma hakkını kaybedecektir.
7.       Program kuralları gereği her bir Ekip veya Ekip Üyesi Program’a sadece 1 (bir) iş fikri ile başvurabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, Program’ın hangi aşamasında olursa olsun, Program Katılımcısı olma hakkı düşecektir.

8.       Başvuru formunda, yer alan tüm Ekip Üyelerinin adı, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik numarası, elektronik posta adresi, cep telefonu, öğrenim durumu, üniversite, bölümü ve sınıf bilgileri kayıt aşamasında eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından TÜSİAD tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı tüm Ekip Üyeleri’ne yapılacak olup, iletişimde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır. Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle, TÜSİAD’ın bildirimlerinin Ekip Üyeleri’ne ulaşmamış olmasından TÜSİAD sorumlu değildir. TÜSİAD tarafından işbu Program kapsamında toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) kapsamında ve Kanun hükümlerine uygun olarak işlenecektir.

9.       Ekip Üyeleri, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve TÜSİAD’ın bu bilgileri amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile Aydınlatma Metni’nde anılan şartlarda ve ilgili şartlara uygun olarak işleyebileceğini kabul ederler.

10.   TÜSİAD çalışanlarının, TÜSİAD Rehberleri’nin ve Final Jürisi’nin birinci ve ikinci derece akrabalarının Program’a başvurması mümkün değildir. Belirtilen yakınlığa sahip olan kişilerin Program’a başvurmuş olması halinde, söz konusu Ekip Üyesi’nin dahil olduğu Ekip Program dışı bırakılacaktır.

11.   Başvuruya konu iş fikri, Ekip Üyeleri tarafından geliştirilmiş ve iş hayatına uygulanabilir nitelikte olan her türlü yenilikçi fikir olabilir. İş fikrinin kapsamı konusunda bir sınırlama olmamakla birlikte; Ekip Üyeleri bu şartnameyi imzalamakla,
§  Başvurudan önce Program’a sunulan iş fikrinin kapsadığı ürün veya hizmetten kazanç elde etmek amacıyla bir tüzel kişilik (şirket) kurmamış olduklarını;
§  Program’a sunulan iş fikrinin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;
§  Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, TÜSİAD ve TÜSİAD adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;
§  İş fikrinin hukuka uygun, TÜSİAD değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir fikir olduğunu peşinen beyan ve taahhüt ederler.

12.   Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; Ekip Üyeleri sundukları iş fikrinin tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent ve Marka Kurumu veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Bu halde, başvuru formundaki ilgili soruya cevaben, söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. TÜSİAD, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde bulunabilir.

13.   TÜSİAD, bu şartnamede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği Başvuru Sahipleri’ni her aşamada Program’dan diskalifiye etme, ödül verilmişse ödülü geri alma hakkına sahiptir.

D. DEĞERLENDİRME
1.       Başvurular öncelikle sistem kontrolünden geçer. Sistem ilk olarak aşama kontrol yapar ve tüm soruların eksiksiz cevaplanıp cevaplanmadığına bakar. Ardından metin tekrarı ve yasaklı kelime taraması yapılır. Son olarak da ekip üyelerinin TC kimlik numaraları, elektronik posta adresleri ve cep telefonu numaraları üzerinden bir tarama yapılır ve mükerrer başvurular tespit edilir.

2.       Sistem kontrolünden geçen başvurular, iş fikrinin sektörü ve aşamasına göre gruplandırıldıktan sonra ön jüri ve çalışma grubu değerlendirmelerine açılır. Program’a yapılan iş fikri başvuruları aşağıdaki kriterlere göre değerlendirir:
§   Potansiyel Etki başlığı altında iş fikrinin yaratacağı katma değerin yanı sıra sosyal ve çevresel etkisine de yer verilmektedir. Bu kapsamda başvuru sahiplerine aşağıda belirtilen sorular sorulmakta ve cevaplarına göre 50 puan üzerinden not verilmektedir.
ü  Ürün ve hizmetlerinizin sorununu çözdüğü kullanıcıları nasıl tanımlarsınız? Bu tanıma uyan müşteri segmentinin büyüklüğü nedir?
ü  İlk kullanıcı veya müşterileriniz kim olacak, yarattığınız çözüme en fazla ihtiyaç duyan segment kimlerdir?
ü  İş fikrinizin sağladığı çevresel ve toplumsal faydalar nelerdir? Bu değerleri yaratırken nasıl ölçümlemeyi hedefliyorsunuz?
§   Yenilikçilik başlığı altında iş fikrinin benzerlerinden nasıl farklılaştığı sorgulanmaktadır. Bu çerçevede başvuru sahiplerine aşağıdaki sorular sorulmakta ve cevaplar 25 puan üzerinden değerlendirilmektedir.
ü  İnsanlar çözmeyi amaçladığınız bu sorunu şu anda nasıl çözüyorlar? Türkiye’de ve dünyada size en yakın rakip ürünler neler?
ü  Siz rakiplerinizden neyi farklı yapacaksınız, nasıl farklılaşacaksınız? Rakiplerinize karşı sizi avantajlı kılacak üstünlüğünüz ve dezavantajlarınız nelerdir?
§  Uygulanabilirlik başlığı altında iş fikrinin hayata geçirilebilirliğine dair aşağıda belirtilen sorulara cevap verilmesi beklenmekte ve değerlendirme 25 puan üzerinden yapılmaktadır.
ü  Ekibinizin ihtiyaç duyacağı malzeme, servis, iş gücü, finansman vb. gereksinimleri nelerdir? Bu gereksinimleri nasıl karşılamayı planlıyorsunuz?
ü  Ekibinizde iş fikrinizin uygulanabilir bir projeye dönüşmesini sağlayacak yetkinlikte insanlar var mı?

3.       Değerlendirme sonrası en yüksek puanı alanlar arasından kamp kontenjanı dikkate alınarak belirlenecek sayıda Ekip, Program Katılımcısı olarak Girişimcilik Kampı’na asil ve yedek liste ile davet edilir.

4.       TÜSİAD’ın Girişimcilik Programı’na seçilmeyen Başvuru Sahipleri’ne seçilmeme nedenlerine ilişkin bir geri bildirim paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.

E. 2020 TAKVİMİ
TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2020 dönemi takvimi aşağıdaki gibidir:
§  Başvuru Dönemi                                                       6 Kasım 2019 – 9 Aralık 2019
§  Değerlendirme Süreci                                              10 Aralık 2019 – 12 Ocak 2020      
§  Sonuçların Açıklanması                                           Ocak’ın ikinci yarısı
§  Kesin Katılımcı Listesinin Belirlenmesi                  Ocak’ın ikinci yarısı
§  Girişimcilik Kampı                                                    11 Şubat 2020 – 15 Şubat 2020
§  Rehberlerle Çalışma Dönemi                                  16 Şubat 2020 – 6 Mayıs 2020
§  Final Jüri Belgelerinin Teslimi                                 13 Nisan 2020
§  Finalist Ekiplerin Açıklanması                                 Nisan’ın ikinci yarısı
§  Ödül Töreni Hazırlık Kampı                                     4 Mayıs 2020 – 5 Mayıs 2020
§  Ödül Töreni                                                               6 Mayıs 2020

F. PROGRAM ÇERÇEVESİNDE SUNULAN FIRSATLAR VE EKİPLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
TÜSİAD GENÇLİK
1.       Her bir Ekip Üyesi, Program kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sürecine bakılmaksızın TÜSİAD Gençlik Ağı’nın doğal üyesi kabul edilir. Gençlik Ağı çerçevesinde TÜSİAD’ın ekonomiden yenilikçiliğe, istihdamdan eğitime, girişimcilikten sürdürülebilirliğe, uluslararası ilişkilerden demokratik reformlara kadar her konuda öğrenci toplulukları ile yürüttüğü ortak çalışmalara katılma ve yapılan çalışmalardan başvuru formunda paylaşılan iletişim kanalları ile haberdar olur.

EĞİTİM DÖNEMİ - GİRİŞİMCİLİK KAMPI
2.       2020 Program Katılımcıları ilk olarak 11-15 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul’da bir Girişimcilik Kampı’na katılmakla yükümlüdürler.

3.       Girişimcilik Kampı’nda Program Katılımcıları’na bir yandan bir girişimcinin ihtiyacı olan tüm konularda eğitim verilirken, diğer yandan iş dünyası liderleri, girişimciler ve ekosistem aktörleri ile düzenlenen buluşmalarla deneyim paylaşımı yapmaları ve iş fikirlerini geliştirmek için uzman desteği almaları sağlanmaktadır.

4.       Asil ve yedek liste olarak ilan edilecek Program Katılımcısı Ekipler’den en az iki Ekip Üyesi’nin, Girişimcilik Kampı’na katılması ve bu çerçevede kendilerine yönlendirilen Girişimcilik Kampı başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Bu mevcudu sağlayamayan ve/veya verilen süre içerisinde kamp başvuru formunu TÜSİAD’a iletmeyen Ekipler’in Program Katılımcısı olma hakları düşer.

5.       Girişimcilik Kampı’na katılacak Ekipler’in kampın ilk günü taslak iş kanvaslarını TÜSİAD’a sunmaları gerekmektedir. Bu çerçevede her ekibin başvuru teyit maili ile birlikte kendilerine yönlendirilen iş modeli şablonunu önceden doldurmaları ve TÜSİAD’a belirtilen süre zarfında iletmeleri esastır.

6.       Girişimcilik Kampı boyunca Program Katılımcıları’nın konaklama masrafları TÜSİAD tarafından karşılanacak olup, İstanbul içinde yaşayan katılımcıların da kamp alanında konaklaması esastır.

7.       Girişimcilik Kampı’na İstanbul dışından katılacakların ulaşım masrafları TÜSİAD tarafından karşılanır. İstanbul’a uzaklığı 350 km’den az olan Program Katılımcıları’nın ulaşımı otobüs ya da tren ile; 350 km’den fazla olanlarınki ise uçak ile karşılanacaktır. Ulaşım masraflarına sadece İstanbul’a geliş ve İstanbul’dan dönüş terminali transferleri dahildir. Bunların dışındaki tüm ulaşım masrafları Program Katılımcıları’na aittir.  

YARI FİNAL DÖNEMİ - TÜSİAD REHBERLERİ İLE ÇALIŞMA VE REHBERLİK SÜRECİ
8.       Girişimcilik Kampı’nın son gününde Program Katılımcısı Ekipler TÜSİAD Rehberleri ile bir araya gelerek, onlara iş fikri sunumlarını yaparlar. TÜSİAD Rehberleri, beraber çalışmak istedikleri ekipleri seçerek onları Program’ın bir sonraki aşamasına taşırlar. Böylelikle TÜSİAD Rehberleri ile eşleşen Ekipler “Yarı Finalist” olarak en az 2 ay boyunca TÜSİAD Rehberleri ve onların uzman kadroları ile beraber çalışırlar.

9.       TÜSİAD Rehberleri deneyimlerini seçtikleri Ekipler ile paylaşarak, onların iş fikirlerini birer iş planına dönüştürmelerine katkı sağlar. Ayrıca TÜSİAD Rehberleri Final Jürisi’ne sunulacak iş planı ve iki dakikalık tanıtım filminin hazırlanma aşamasında da ekiplerine destek verir.

10.   Yarı Finalistler Ekip Üyeleri’nde bir değişiklik yapmak istemeleri durumunda, Ekip adı, iş fikri adı ve üye değişiklik taleplerini TÜSİAD’a iletir. İlgili değişiklik ancak TÜSİAD’ın uygun görmesi halinde yapılır. Yarı Finalistler’in Ekip’e dahil etmeyi talep ettiği kişiler, Program’a başvuru şartlarını yerini getiren kişiler olmalıdır.
11.   Yarı Finalistler iş planlarını 13 Nisan 2020 saat 17:00’a kadar teslim etmekle yükümlüdürler. Final Jürisi bu iş planlarını Program’ın değerlendirme kriterleri ışığında değerlendirerek finale kalan Ekipler’i (“Finalistler”) belirler.

ÖDÜLLER
12.   Kuluçka İmkânı
Finalistler’e Program çerçevesinde iş birliği geliştirilen kuluçkalara doğrudan giriş fırsatı sunulacaktır. Yarı Finalistler ise kuluçkaların ayrıcalıklı değerlendirmelerine tabi olacak ve olumlu değerlendirilmeleri durumunda kuluçka imkânlarından faydalanabileceklerdir.

13.   Para Ödülü
Finalistler’in iş planı sunumlarını gerçekleştirdikleri Ödül Töreni’nde 150.000 TRY’lik para ödülü ile desteklenecek Ekipler Final Jürisi tarafından belirlenir. Para ödülü kazananlar, Ödül Töreni’nin ardından internet sitesinden de duyurulur.

14.   Silikon Vadisi Ziyareti
Finalistler’den bir tanesi TÜSİAD Yönetim Kurulu ile Silikon Vadisi Ziyareti’ne katılma ve TÜSİAD’ın Silikon Vadisi Ağı’ndaki yatırımcı ve girişimcilerle bir araya gelme şansını yakalar.  Bu ödülü kazanan Ekip Ödül Töreni’ni takip eden 4 ay içerisinde TÜSİAD tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında belirlenir ve hem elektronik posta aracılığıyla hem de internet sitesinden duyurulur.

TÜSİAD GİRİŞİMCİ KULÜBÜ
      15.   Girişimcilik Kampı’nı başarıyla tamamlayan ekipler TÜSİAD Girişimci Kulübü’nün doğal üyesi sayılır. Ad-soyad, üniversite bilgileri ve Linkedin profillerine Program’ın internet sitesinde “2020 TÜSİAD Girişimci Kulübü Üyeleri” başlığı altında yer verilir.

      16.   Program’a katılım ekipler halinde olsa da TÜSİAD Girişimci Kulübü üyeliğinde hak ve sorumluluklar bireysel olarak tanımlanmıştır. TÜSİAD Girişimci Kulübü Üyeleri;
§  TÜSİAD ağı ile sürekli iletişimde olma;
§  TÜSİAD tarafından düzenlenen etkinliklere davet edilme;
§  TÜSİAD üyelerinden gelen staj duyurularından haberdar olma;
§  TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! paydaşlarının sunduğu imkânlardan faydalanma;
§  TÜSİAD’ın girişimcilik kültürünü yaygınlaştırma hedefi kapsamında, Türkiye genelinde üniversitelerde yürüttüğü çalışmalara katılma ve kendi üniversitelerinde “girişimcilik elçiliği” yapma haklarına sahip olurlar.

      17.   2020 TÜSİAD Girişimci Kulübü Üyeleri bir sonraki dönemin Ödül Töreni’ne kadar (bir başka deyişle Mayıs 2021’e kadar);
§  TÜSİAD’ın kendilerini davet edeceği en az iki etkinliğe katılacaklarını;
§  TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Girişimcilik Programı’nın tanıtımı için sosyal medya ve basın nezdinde yapılan iletişim çalışmalarına destek vermeyi;
§  Açacakları Linkedin hesaplarında kendilerini “2020 TÜSİAD Girişimci Kulübü Üyesi” olarak tanımlamayı ve
§  Program’ın resmi hesaplarını takip etmeyi peşinen kabul ederler. 

      18.   Madde H.4’te belirtilen sorumlulukların mazeretsiz olarak yerine getirilmemesi halinde, TÜSİAD tarafından bir kez yazılı uyarı yapılmasından sonra aynı durumun ya da başka ihlallerin devam etmesi halinde TÜSİAD’ın ve / veya Program Paydaşları’nın TÜSİAD Girişimci Kulübü bünyesinde sunduğu destek sonlandırılacaktır.

H. TÜSİAD’IN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI
TÜSİAD’ın, objektif ve makul sebeplerle, önceden internet sitesinde açıkça duyurmak kaydı ile şartnamede, değerlendirme kriterlerinde, ön jüri ve jüri üyelerinde, ödüllerde ve takvimde her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.Başvuru dönemi 1 Kasım 2018’de açılacaktır